Burdizzo Foot Rot shear for sheep

Burdizzo Foot Rot shear for sheep