Ryder French Eye Needle Holder

Ryder (French Eye) Needle Holder Tungsten Carbide Jaws

5” (12.7cm)
6” (15.2cm)
7” (17.8cm)
8” (20.3cm)
9” (22.9cm)